ข้อมูลทั่วไป
      ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.หนองกุลา
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.1
      สมาชิกสภา อบต.2
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      งานกิจการสภา57
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      งานกิจการสภา
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      รายงานการประชุม
      รายงานทางการเงิน
      แผนการจัดหาพัสดุ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ข้อบังคับตำบลหนองกุลา
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภา อบต.1 ] 
      

 

 ชื่อ-สกุล : นายสิงห์น้อย   ยมมา
 ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสงกรานต์  ทองสุขดี
 ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายประเสริฐ  ชัยบำรุง
 ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายบุญชัย  ขุนสุริยะ
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสำเนา  พันจั่น
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางอำภา  ธีระกูล
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายจำรัส  นาคเผือก
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายทศพล  ทองงามดี
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางสาวฐิตารีย์  กิตติธนพันธุ์
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายโชว์  ชัยเชย
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายทาน  กลมกล่อม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสมพงษ์  ศรีสุข
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางสมพร  เพชรนิล
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายประทุม  คำเหล็ก
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายเจษ  ศิริพรม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายรุ่งโรจน์  อินเกตุ
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสาคร  เหมือนทอง
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายจำลอง  ใหม่เอี่ยม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางฉลวย  ดีอินทร์
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายส่งศักดิ์  กันอยู่
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 

 ชื่อ-สกุล :  นายบุญชอบ  เดชนุกูล

 ตำแหน่ง :  มาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสุวรรณ  เหมือนมี
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 ชื่อ-สกุล :  นายอนุสรณ์  บุญสูงเพชร
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 11
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายเฉลิม  พุทธา
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 11
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-09at 12:14
 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา 
ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โทร   แฟกซ์  Email : admin@nongkula.go.th

Copyright 2011.nongkula.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design