ข้อมูลทั่วไป
      ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.หนองกุลา
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.1
      สมาชิกสภา อบต.2
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้าง ตามแบบปชช
      งานกิจการสภา57
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      งานกิจการสภา
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      รายงานการประชุม
      รายงานทางการเงิน
      แผนการจัดหาพัสดุ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ข้อบังคับตำบลหนองกุลา
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภา อบต.1 ] 
      

 

 ชื่อ-สกุล : นายสิงห์น้อย   ยมมา
 ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสงกรานต์  ทองสุขดี
 ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายประเสริฐ  ชัยบำรุง
 ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา อบต.หนองกุลา
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายบุญชัย  ขุนสุริยะ
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสำเนา  พันจั่น
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางอำภา  ธีระกูล
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายจำรัส  นาคเผือก
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายทศพล  ทองงามดี
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางสาวฐิตารีย์  กิตติธนพันธุ์
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายโชว์  ชัยเชย
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายทาน  กลมกล่อม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสมพงษ์  ศรีสุข
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางสมพร  เพชรนิล
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายประทุม  คำเหล็ก
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายเจษ  ศิริพรม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายรุ่งโรจน์  อินเกตุ
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสาคร  เหมือนทอง
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายจำลอง  ใหม่เอี่ยม
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นางฉลวย  ดีอินทร์
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายส่งศักดิ์  กันอยู่
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 

 ชื่อ-สกุล :  นายบุญชอบ  เดชนุกูล

 ตำแหน่ง :  มาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายสุวรรณ  เหมือนมี
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 ชื่อ-สกุล :  นายอนุสรณ์  บุญสูงเพชร
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 11
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :  นายเฉลิม  พุทธา
 ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หนองกุลา หมู่ที่ 11
 ที่อยู่ :  
114/4 ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-09at 12:14
 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา 
ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โทร   แฟกซ์  Email : admin@nongkula.go.th

Copyright 2011.nongkula.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design