หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา

Office Of Nongkula Subdistrict
Administrative Organization
นมัสการหลวงพ่อบก วัดหนองหลวง

เพื่อเป็นสิริมงคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา

Child Development Center
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา

Board Of Nongkula Subdistrict
Administrative Organization
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา

Office Of Nongkula Subdistrict
Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
Nongkula Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
ติดต่อ อบต.หนองกุลา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ครับ/ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2565-2570 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 245  
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 174  
     
     
 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 758 ลว 9 ธ.ค. 65  [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว.7904 ลว 9 ธ.ค.65 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ที่ พล 0023.3/ว 759 ลว 9 ธ.ค. 65 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7813 ลว. 6 ธ.ค. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน ต.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 757 ลว.9 ธ.ค. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7876 ลว 8 ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 7878 ลว 8 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE รุ่งที่ 21-30 ที่ พล 0023.3/ว 7881 ลว 8 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจ้ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ที่ พล 0023.3/ว 7847 ลว 8 ธ.ค.65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่ พล 0023.3/ว 7883 ลว 8 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของ อปท. ที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7875 ลว 8 ธ.ค.2565  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ที่ พล 0023.3/21143 ลว 8 ธ.ค.65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน มกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7856 ลว 8 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7852 ลว 8 ธ.ค. 65  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7851 ลว 8 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
การฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 ปี 2566 ที่ พล 0023.6/755 ลว 8 ธ.ค 65  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.5/ว 7857 ลว.8 ธ.ค. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
(ชุดที่ 4) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2565 ที่ พล 0023.2/ว 7846 ลว 7 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 154 
(ชุดที่ 4) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2565 ที่ พล 0023.2/ว 7846 ลว 7 ธ.ค. 65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
     
     
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
     
 
 
 
 


 
สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (29 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1424  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 209  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (19 ธ.ค. 2562)    อ่าน 275  ตอบ 0  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) [ 2 ธ.ค. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนั [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอ [ 28 พ.ย. 2565 ]

   
อบต.ทองแท้ ตำแหน่งงานว่าง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9-2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอส [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายแยก [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับยายเชียง ประชาสัมพันธ์ “วันต่อต้านการทุจริตสากล” หรือ “วัน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองแท้ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุุจริต [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้า [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้า [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองพระ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.นครป่าหมาก แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านมุง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านคลอง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือทักษะเฉพ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองกุลา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 

แป้งแห้วนา สำเร็จรูป ขนาด 1000 กรัมป้อมตำรวจ
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290
 
 


 
อบต.หนองกุลา