หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)