กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
  


นายสิงห์น้อย ยมมา
ประธานสภา
 


นายสงกรานต์ ทองสุขดี
รองประธานสภา


นายนิรุธ ใจดี
เลขานุการสภา
 
 


นายบุญชัย ขุนสุริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสำเนา พันจั่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางอำภา ธีระกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายจำรัส นาคเผือก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายทศพล ทองงามดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวฐิตารีย์ กิตติธนพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายโชว์ ชัยเชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายทาน กลมกล่อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสมพร เพชรนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5