หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 88 สาย

ถนนลูกรัง /ถนนดิน จำนวน 165 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 57 สายมีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ในที่สาธารณะ ต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก และต้นไผ่
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 17 สาย

บึง, หนองและอื่น ๆ จำนวน 16 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 28 แห่ง

ที่กักเก็บน้ำแบบ ฝ 33 จำนวน 3 แห่ง

ที่กักเก็บน้ำแบบ ฝ 99 จำนวน 1 แห