หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
  


 
ชาวบ้านในตำบลหนองกุลา มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันด้วย
 


ตำบลหนองกุลา มีศาสนสถาน อยู่จำนวน 13 แห่ง , สำนักสงฆ์ 1 แห่ง และสถานธรรม 1 แห่ง ได้แก่

วัดจันทร์ประเสริฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

วัดดงกวาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองกุลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

วัดบึงบอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6

วัดบึงจำกา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

วัดหนองนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

วัดหนองตะเคียน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9

วัดใหม่คลองเจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11

วัดท่าไม้งาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12

วัดหนองแขม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14

วัดห้วยน้ำเย็น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16

วัดหนองกุลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17

สถานธรรมไทเฮอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์พุทธศาสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกุลา

โรงเรียนบ้านหนองกรับ

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง

โรงเรียนวัดบึงบอน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ

โรงเรียนนิคมบางระกำ 8
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกุลา

โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุลา
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17
ศูนย์สุขภาพ จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองกุลา
  1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ตำบลหนองกุลา มีประเพณี ดังนี้

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีแห่หลวงพ่อบก
 สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่งสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเอง จำกัด
    จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290