หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
  


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 - 8882979
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววาริศา ศรีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-5351654


นายวรวีร์ ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-8383899


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.หนองกุลา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง


นางสาวพรรณิษา ทองไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ


นางสาวบุณย์นัดดา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-2892699
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290