หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายนิรุธ ใจดี
ปลัด อบต.หนองกุลา
 
สำนักปลัด
 


นางบุษกร นาคคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววาริศา ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับต้น


นางวาสนา อยู่พ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรินรดา ขันบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ส.อ.สมใจ เกิดปานทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายศิรเมธังกร แสนชัย
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวศศิภาพรษ์ คงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเพชรรัตน์ ฉลองชนม์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายจันทร์ ครุฑพาหะ
ภารโรง


นายประยูร สิงห์กวาง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506