กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
  


นายนิรุธ ใจดี
ปลัด อบต.หนองกุลา
 
 


นางบุษกร นาคคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววาริศา ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับต้น


นางวาสนา อยู่พ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรินรดา ขันบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ส.อ.สมใจ เกิดปานทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายศิรเมธังกร แสนชัย
นิติกรปฏิบัติการ


นายวัชรพงษ์ รอดสงฆ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวศศิภาพรษ์ คงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรุจิรา เกตุเชื้อจีน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายจีรพงศ์ เพชรสะแก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายจันทร์ ครุฑพาหะ
ภารโรง