หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
  


นายพุฒิพงษ์ ขับร้อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
 
สำนักปลัด
 


นางสาววาริศา ศรีสูข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววาริศา ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับต้น


นางวาสนา อยู่พ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวรินรดา ขันบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัถยา ช่วงสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ส.อ.สมใจ เกิดปานทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นางสาวจันทนา เป้าพันดี
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวศศิภาพรษ์ คงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506