หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
  


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 - 8882979
 
สำนักปลัด
 


นางสาววาริศา ศรีสูข
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-5351654


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวรินรดา ขันบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัถยา ช่วงสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ส.อ.สมใจ เกิดปานทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นางสาวจันทนา เป้าพันดี
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวศศิภาพรษ์ คงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290