หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 
 นายนิรุธ ใจดี
ปลัด อบต.หนองกุลา
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววาริศา ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับต้น


นางวาสนา อยู่พ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวรินรดา ขันบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัถยา ช่วงสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ส.อ.สมใจ เกิดปานทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายศิรเมธังกร แสนชัย
นิติกรปฏิบัติการ


นายคณพศ พาคำป้อง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยชำนาญงาน


นางสาวศศิภาพรษ์ คงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเพชรรัตน์ ฉลองชนม์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายจันทร์ ครุฑพาหะ
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506