กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 


การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม

การพัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิชย์
 


การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย

การสังคมสงเคราะห์

การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 


พัฒนาการศึกษาในระบบ

พัฒนาการศึกษานอกระบบ