กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลามีปัญหาหลายด้านที่ จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่ดี ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยสรุปแล้วต้องแก้ปัญหาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเพณีท้องถิ่นและพัฒนาองค์กรให้ ทันสมัย